Sushil C. Patel
President
(972) 977-7923
scpatel@statebnk.com

Raju K. Patel
Vice President
(817) 219-4988
bagumra@yahoo.com

Sanjay R. Kumar
Treasurer
(214) 923-3448
bhamiya@yahoo.com

Manish T. Jariwala
Joint Treasurer
(214) 507-4070
mikejariwala@aol.com

Animesh A. Patel
(817) 822-0461
andypatel2002@yahoo.com

Bhikhu N. Patel (Desai)
(214) 507-3388
bdesai1968@yahoo.com

Hasu V. Patel
(817) 917-0865
hasuchacha@yahoo.co.in

Jagdish S. Patel
(214) 505-0330
patel2314@yahoo.com

Jayesh M. Patel
(214) 926-6034
jaybriya@msn.com

Kiran M. Patel
(214) 566-1510
DFWMQ@AOL.COM

Kusum K. Masters
(817) 296-3873
kusummasters@gmail.com

Manoj B. Patel
(469) 474-1221
aryan_janki@yahoo.com

Sunil B. Patel
(214) 680-8808
sunny@bwlakedallas.com

Usha R. Patel
(214) 235-7171
patelushac63@yahoo.com

Vinay K. Patel
(214) 477-6086
thevinaypatel@gmail.com